you're reading...
යුධ අපරාධ

ශ්‍රී ලංකාවේ යුධ අපරාධ ගැන අන්තර්ජාතික පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි – සෙනට් සභිකයන් ඔබාම පාලනයට ලියයි

War Crime

ඇමරිකානු සෙනට් සභාවේ නියෝජිතයන් දෙදෙනෙකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ යුධ අපරාධයන් සම්බන්ධව ස්වාධීන අන්තර්ජාතික පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඔබාමා පාලනයට බලකරමින් ලිපියක් යොමුකර ඇත.

ඩිමොක්‍රටික්ස් පක්ෂයේ බොබ් කෙසෙයි සහ පැට්ට්‍රික් ලෙහී යන සෙනට් සභිකයන් දෙදෙනා විසින 2009 වර්ෂයේදී යුද්ධය අවසානයේදි මානව වාර්ගයට එරෙහිව සිදුකළ අපරාධ සම්බන්ධව යුක්තිය ඉටුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය අසමත්වී ඇති බවට කරුණ දක්වමින් රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන් වෙත එම ලිපිය භාර දී තිබේ.

එම ලිපිය මගින් ඔවුන් අවධාරණය කර සිටින්නේ විමුක්ති කොටි සංවිධානය සහ ශ්‍රී ලංකා හමුදාව අතර යුද්ධයේ අවසන් කාලපරිච්ඡේදයේදී දහස් ගණනක් සිවිල් වැසියන් හමුදා ප්‍රහාර නිසාඝාතය වූ බවත් ශ්‍රී ලංකා රජය ​ෙකාමිසමක් පත්කළද එය හමුදාවට එරෙහි චෝදනා කිසිවක් විමර්ෂණය නොකළ බවත් මානව හිමිකම් සංවිධාන පෙන්වා දෙන බවයි.

සෙනට් සභිකයන් විසින් සිදුවූ අපරාධ සම්බන්ධව අන්තර් ජාතික ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් ඉල්ල සිටියද ඔබාමා පාලනය තවමත් ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධයෙන් කථාකරමින් සිටින්නේ වගවීම සම්බන්ධව පමණි.

The Honorable Hillary R. Clinton
Secretary
Department of State
2201 C Street NW
Washington, D.C. 20520

Dear Madam Secretary:

We are writing to urge you to call for an independent, international investigation into allegations of war crimes committed by the Government of Sri Lanka and the LTTE during the civil war in Sri Lanka. We also support a resolution at the upcoming UN Human Rights Council meeting which condemns the Government of Sri Lanka for not abiding by its commitments to seek accountability and reconciliation. During the years following the end of the war, the Sri Lankan people have waited for the government to address these concerns, yet no tangible or substantial progress has been made. Achieving a sustainable peace in Sri Lanka will require continued and sustained leadership by the United States and others in the international community committed to genuine accountability.

Sri Lanka has repeatedly rejected any international inquiry into what it believes are domestic issues, and for the last year, the United States has supported the Government of Sri Lanka’s Lessons Learned and Reconciliation Commission (LLRC) process. Notably, Amnesty International and Human Rights Watch refused to participate in the LLRC proceedings and called for an unbiased international inquiry. Their concerns were borne out in the LLRC’s report, which exonerated the Sri Lankan Armed Forces from any human rights violations while accusing the Tamil fighters of committing mass atrocities. The report addressed a wide spectrum of issues, including: the demilitarization of civilian functions in the North; the creation of mechanisms to address cases of the missing and detained; and land reform, especially for persons displaced by the conflict. The LLRC and its recommendations, while certainly imperfect, are the Government of Sri Lanka’s own proposed roadmap to peace. Over a year has now passed since the issuance of the report, and the Government has failed to do the difficult and necessary work of implementation.

Last year, the State Department played a key leadership role in the passage of United Nations Human Rights Council Resolution 19/2, “Promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka.” This resolution called for the Government of Sri Lanka to implement the LLRC’s constructive recommendations, while noting that the LLRC report failed to adequately address serious allegations of violations of international law. Yet despite the UNHRC resolution, the Government of Sri Lanka has done nothing to address the accountability concerns of the Council or, more importantly, of the Sri Lankan people. In July, the Government released a “National Action Plan to Implement the Recommendations of the LLRC,” but this plan only established committees to “consider” the LLRC recommendations, without mandating or taking any specific action.

The Sri Lankan people deserve better. In fact, as the Government of Sri Lanka fails to implement LLRC recommendations, the outlook for human and political rights in Sri Lanka appears to be getting worse. Although the LLRC report criticized the heavy militarization in the North and called for demilitarization of civilian functions, the Government of Sri Lanka has taken no tangible steps towards this goal. Continued military presence on private lands in the North is preventing the resettlement of internally displaced persons who desire a return to peaceful life. Additionally, security forces reportedly attacked Jaffna University students during a non-violent demonstration and submitted four students to involuntary rehabilitation. Such repression violates Sri Lankans’ right to peaceful expression.

We are particularly concerned about the recent impeachment of Sri Lanka’s Supreme Court Chief Justice, Shirani Bandaranayake. Ms. Bandaranayake pursued judicial independence by issuing court rulings that fell afoul of Colombo’s political elite. As your Department noted in a recent statement, this move by President Rajapaksa and his supporters in Parliament threatens the rule of law and the separation of powers, which are the cornerstones of a healthy democracy.

The Government of Sri Lanka has also continued to harass, intimidate, and even imprison journalists and activists that bravely express dissenting views or report on sensitive topics. As a recent Human Rights Watch report states, “The government’s campaign of harassment and intimidation of the media, plus the failure to investigate seriously abuses against journalists, has led to widespread self-censorship and caused many journalists to flee the country.” A truly free press is a prerequisite for holding the Government of Sri Lanka accountable for the implementation of the LLRC. We are concerned that the Government of Sri Lanka will continue to repress dissent unless the international community takes action.

In our November 2011 letter to you, we called for an independent investigation if the Government of Sri Lanka “failed to take credible steps to investigate and hold perpetrators accountable for the array of allegations documented in the UN Panel of Experts report.” We urge the State Department to pursue a resolution at the upcoming UNHRC session that would highlight the Sri Lankan government’s failure to implement the LLRC recommendations and decide to stand up an independent international commission of inquiry.

Accountability is a necessary precursor to reconciliation and a stable democracy in Sri Lanka. It is clear to us that the LLRC process is mired in bias and delays, and only an independent, international investigation will achieve real accountability. Thank you for your attention to this matter and for your timely response.

Sincerely,

Robert P. Casey, Jr.
United States Senator

Patrick Leahy
United States Senator

Courtesy For  Full text of the letter | Tamilnet

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Visit the VANNI POST New Website

SOCIAL MEDIA LINKS

Facebook Twitter Facebook Facebook

SIGN THE PETITION

RETOON

LEARNING POLITICSFROM SIVARAM

REPORTS

WAR WITH OUT WITNESS IN SRI LANKA

Advertisements